เทศบาลตำบลโคกกลาง ยินดีให้บริการ

สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)

     

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลโคกกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)

     

รายงานการติดตามผลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2563

     

นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี

     

 
 
 
 
 
 
 
 


พุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565