เทศบาลตำบลโคกกลาง ยินดีให้บริการ

สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
สินค้าทางการเกษตรของเทศบาลตำบลโคกกลาง

     

สินค้าพืชพรรณทางการเกษตรมากมายของเกษตรกร ที่อยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลโคกกลางได้นำไปขายที่ตลาดหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ ที่ขายเป็นประจำทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เป็นเกษตรกร 2 ท่าน คือ นางประยงค์  พิมพะสุทธิ์ เกษตรกร หมู่ที่ 4 ตำบลโคกกลาง และ นางสาวปวีณา  สมศรี เกษตรกร หมู่ที่ 8 ตำบลโคกกลาง สามารถเลือกชมเลือกซื้อเพื่อให้กำลังใจและได้ผัก ผลไม้ปลอดสารพิษได้ ณ สถานที่และวันเวลาดังกล่าว


สนามกีฬาในเขตเทศบาลตำบลโคกกลาง

     

ประกาศช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ขอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลโคกกลาง

     

เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลโคกกลาง

     

ประกาศเทศบาลตำบลโคกกลาง เรื่อง ขยายกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565

     

ผลการเบิกจ่ายเงินตามไตรมาส งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

     

ประกาศเทศบาลตำบลโคกกลาง เรื่อง ประกาศสรุปผลการเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

     

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

     

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

     

12 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
 
 
 


พุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565