เทศบาลตำบลโคกกลาง ยินดีให้บริการ

สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
มาตรการป้องกันการรับสินบน

     

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

     

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม

     

ประกาส เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

     

ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

     

คู่มือการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรีย

     

รายงานผลการดำเนินการตามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564

     

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

     

รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ 2563

     

12
 
 
 
 
 
 
 
 


เสาร์ ที่ 13 สิงหาคม 2565