เทศบาลตำบลโคกกลาง ยินดีให้บริการ

สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
คณะผู้บริหาร
น.ส.ปัณณรัชต์ สุเลิศ
นายกเทศมนตรี
โทร. 093-6355158
นายบุญพร้อม สุวะรัตน์
รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกกลาง
โทร. 083-7983522
นายเติม บุญเรือง
รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกกลาง
โทร. 082-7562186
นายศิริชัย สุทธิวงค์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร. 088-0790497
นายชัยมงคล สุขศรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร. 093-3251158
หัวหน้าส่วนราชการ
นางลิขิตติยา หล้ามาชน
ปลัดเทศบาลตำบลโคกกลาง
โทร. 090-2697887
นายปรีชา พลเทพ
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกกลาง
โทร. 094-2781278
นางสาวจันทร์เพ็ญ รูปแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร. 093-3218198
นายธนภณ จันดาวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 092-7812097
นายอภิชาติ เฉลิมวงค์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 091-7893395
นายปมุก ศรีมุงคุณ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร. 062-0586576
นางสาวสมประสงค์ รุ่งเรือง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
โทร. 090-9317419
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 


เสาร์ ที่ 13 สิงหาคม 2565